Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wraz z dniem 25 maja 2018 roku zmianie uległy europejskie i krajowe standardy ochrony danych osobowych.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Trans – Wag sp. z o. o. , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą              w Świdniku, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000009052, NIP: 9460003559, REGON  430478852

Ma Pani/ Pan prawo:

1.       dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2.       do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

3.       do usunięcia danych;

4.       do ograniczenia ich przetwarzania;

5.       wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania:

a) sprzeciw „marketingowy”

b) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację

6.   do przenoszenia danych;

7.  wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z tych praw może Pani/ Pan skorzystać wysyłając wniosek na adres siedziby Spółki lub adres e-maila: info@trans-wag.pl Uprawnienie do skorzystania z przysługujących Pani/ Panu praw wynika z przepisów prawa i zależeć może od podstawy prawnej przetwarzania Pani/ Pana danych.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach:

a)      zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której jest Pani/Pan

stroną, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce,

b)      ewentualnego dochodzenia uprawnień wynikających z umowy (na podstawie art.       6 ust. 1 lit. f RODO),

c)       wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym np. wystawiania faktur  i dokumentów księgowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d)      marketingu bezpośredniego,

e)      tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółki,

f)       weryfikacji wiarygodności płatniczej.

Przetwarzamy m. in. następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, elektroniczne dane identyfikacyjne, wypłacalność, transakcje finansowe.

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Spółki lub kontrahenta.

Przewidywanymi odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych są: instytucje publiczne, uprawnione do odbioru i przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo ze Spółką; inne podmioty przetwarzające dane
w imieniu administratora, nasi partnerzy handlowi , dystrybutorzy, przewoźnicy a  także pracownicy  i współpracownicy Spółki lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy. Jeśli nie poda nam Pani/ Pan swoich danych osobowych możemy odmówić zawarcia          z Panią/ Panem umowy. W celu ułatwienia kontaktów handlowych możemy poprosić Panią/ Pana    o przekazanie nam dodatkowych Pani/ Pana danych osobowych.

Możemy poprosić Panią/ Pana o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych
w jasno i konkretnie określonym celu, innym niż wykonanie i realizacja umowy, której Pani/ Pan jesteście stroną. Udzieloną nam zgodę może Pani/ Pan w każdej chwili wycofać. Jednakże wycofanie to nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/ Pana danych przed cofnięciem zgody.

Pani/ Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/ Pana, lub ze strony internetowe Pani/ Pana firmy, albo pozyskaliśmy z ogólnodostępnych baz danych (m. in. CEiIDG, KRS, itp.).

Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/ Pana danych poza obszar EOG (czyli Europejskiego Obszaru Gospodarcze, obejmującego Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Obecnie nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Pani/ Pana.

Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do profilowania danych osobowych

Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Pani/ Panu prawach oraz     o sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt listowny na podany adres Spółki lub e-mailem na adres: ( info@trans-wag.pl ).

 

Lublin  25.05.2018 r.